Adwokat Bożena Nowak-Zaguła oferuje usługi z zakresu rozwodów we Wrocławiu i Ząbkowicach Śląskich.

W czasie prowadzonego postępowania, w zależności od Państwa sytuacji, Sąd będzie rozważał kwestie:

  – winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego (jednakże na zgodny wniosek stron może wydać orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bez orzekania o niej),
  – powierzenia władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron,
  – ustalenia wysokości alimentów na wspólne małoletnie dzieci,
  – ustalenia kontaktów z małoletnim dzieckiem,

Na żądanie stron, Sąd może orzec o:

  – sposobie korzystania przez strony ze wspólnego mieszkania, w przypadku wspólnego zamieszkiwania aż do czasu podziału majątku dorobkowego (w sytuacji faktycznego zajmowania w czasie postępowania o rozwód, wspólnego mieszkania jedynie przez jednego z małżonków Sąd zaniecha orzeczenia o sposobie korzystania),
  – ewentualnym przyznaniu oraz wysokości alimentów dla małżonka uprawnionego,
  – eksmisji jednego z małżonków,
  – zabezpieczeniu powództwa, w szczególności poprzez ustalenie wysokości alimentów na czas toczącego się postępowania,
  – podziale majątku dorobkowego (w pewnych, określonych sytuacjach).

Najczęściej zadawane pytania:

Jaki Sąd jest właściwy w sprawie rozwodowej?
Sądem właściwym rzeczowo w sprawach o rozwód są zawsze Sądy Okręgowe (jako Sądy I instancji). Pozew należy złożyć w okręgu Sądu, w którym małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w dalszym ciągu ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w tym okręgu. Jeżeli nie – właściwym miejscowo jest Sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli żadna z tych przesłanek nie została spełniona pozew należy złożyć do Sądu miejsca zamieszkania strony składającej pozew.

Jakie koszty poniosę w związku ze złożeniem pozwu o rozwód?
Koszty, na które muszą być Państwo przygotowani w pierwszej kolejności to tzw. opłata sądowa (wpis) od pozwu, czyli opłata związana ze złożeniem pozwu do Sądu Okręgowego. W przypadku pozwu o rozwód wynosi ona 600 złotych.

Czy mam wnosić o rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie?
Odstąpienie przez Sąd w wyroku rozwodowym od orzekania o winie którejkolwiek ze stron możliwe jest jedynie w przypadku zgodnego wniosku (stanowiska) stron. W pozostałych sytuacjach Sąd zawsze będzie orzekał o winie.
Żądanie orzeczenia rozwodu z winy którejkolwiek ze stron będzie miało znaczenie dla kwestii przyznania alimentów drugiemu z małżonków, w zależności od sytuacji materialnej małżonka uprawnionego już po ustaniu małżeństwa.

Czy Sąd może w czasie postępowania o rozwód orzec o podziale majątku dorobkowego małżonków?
Tak, ale jedynie w sytuacji, kiedy nie spowoduje to przedłużenia postępowania w sprawie o rozwód. W przeciwnym wypadku Sąd pozostawi sprawę bez rozpoznania. Wówczas należy złożyć wniosek o podział majątku dorobkowego do właściwego Sądu Rejonowego.

Zamieszkuję w Wielkiej Brytanii. Czy możliwe jest przeprowadzenie postępowania w sprawie o rozwód w Polsce?
Tak. W ramach Kancelarii prowadzone są sprawy Klientów zamieszkujących poza granicami Polski. Najczęściej korzystają z naszych usług obywatele Polski zamieszkujący na terenie: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemiec.

Co oznacza skrót RODK?
RODK to inaczej Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny. Instytucja, działająca na terenie całego kraju, powołana m.in. w celu wydawania opinii w sprawach rodzinnych (w tym władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, więzi emocjonalnej rodzica z małoletnim dzieckiem itp.). Badanie w RODK przeprowadzane jest przez niezależnych specjalistów, najczęściej w sprawach o rozwód oraz z zakresu władzy rodzicielskiej.